Skip to content Skip to footer

פייסבוק מקצועי – וידיאו שאני מדברת על ריטריט

ימי לימוד וריטריטים

מפגשים בני יום או יומיים במקומות יפים, בבתי מלון ובטבע, להעשרה ולמידה וכדי לפרוש מחיי היומיום לשם השבחה אישית. לאפשר לעצמי לעבור תהליך של ריפוי דרך העמקה והעצמה, בשילוב של מנוחה ורגיעה ביחד עם מציאת משמעות. מבין הנושאים: להיות אדם מכף רגל עד ראש – גוף פיסי, רגשי, שכלי, רוחני; מרגש של אהבה לאהבת החיים – אהבה כרגש, החיים כאהבה; יעוד ושליחות אישית – למצוא משמעות באני’;  קשר ותקשורת במשפחה – חממה ליחסים מיטיבים; הילד שבי, ההורה שאני – בין אהבה לגבולות; מעגל החיים – התמסרות, פרידה מוות.

 

ריטריט מספר 1

להיות אדם מכף רגל ועד ראש

 גוף פיסי, רגשי, שכלי, רוחני

יום ראשון

12:00 – הגעה למלון וקבלת חדרים

13:00 – 13:30 – מבוא למסע סביב נושא הריטריט – טליה בירקאן 

מטרת הריטריט כללי: פרישה מחיי היומיום לשם השבחה אישית. לאפשר לעצמי לעבור תהליך של ריפוי דרך העמקה והעצמה, בשילוב של מנוחה ורגיעה ביחד עם מציאת משמעות.

מטרת הריטריט “להיות אדם מכף רגל עד ראש” היא הכרות עם מרכיבי האדם: מפגש עם המושגים: גוף, רגש, שכל, רוח. הכרות רעיונית עם ההקשרים שלהם בתרבויות שונות והשתתפות בעבודה פנימית של למידה כיצד לחיות במימוש והגשמה אישית.  

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

16:00 – 17:00 – פעילות טבע בהשראת ההיבט הפיסי וההיבטים האחרים

מפגש עם הצומח והחי שבטבע תוך שימת דגש על ההתגלות הפיסית של הטבע ובצד המופעים הגופנים, תשומת לב למופעים נוספים.

17:00 – 17:30 – הפסקת קפה/תה

17:30 – 19:00 – סדנא על הבטחה אישית של נושא הריטריט – טליה בירקאן

19:00 – 20:00 – ארוחת ערב

20:30 – 22:00 – מופע אמנות להשראה של מהו האדם + הדהוד אישי – טליה בירקאן והאמן

יום שני

07:00 – 08:00 – שחרית בטבע – מפגש יוגה על ארבעת הגופים: פיזי, רגשי, שכלי, רוחני – אורה רחמן

08:30 – 09:30 – ארוחת בוקר

10:00 – 11:30 – הרצאה בשילוב הספר “לגעת בשמים” בזיקה לנושא הריטריט + פעילות עם קלפים (התנסות אישית) – טליה בירקאן

11:30 – 12:00 – הפסקה

12:00 – 13:00 – יומן אישי וביטוי אמנותי – רפלקציה אישית מתוך ראיית הריטריט השלם

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

15:00 – 16:00 – השראה לצמיחה – יציאה לדרך: תובנות אישיות וטיפים – טליה בירקאן

 

ריטריט מספר 2

מרגש של אהבה לאהבת החיים

אהבה כרגש, החיים כאהבה

יום ראשון

12:00 – הגעה למלון וקבלת חדרים

13:00 – 13:30 – מבוא למסע סביב נושא הריטריט – טליה בירקאן 

מטרת הריטריט: פרישה מחיי היומיום לשם השבחה אישית. לאפשר לעצמי לעבור תהליך של ריפוי דרך העמקה והעצמה, בשילוב של מנוחה ורגיעה ביחד עם מציאת משמעות.

מטרת הריטריט “מרגש של אהבה לאהבת החיים – אהבה כרגש, החיים כאהבה”: מפגש עם המושגים אהבה כרגש, אהבה כ’מקום’, אהבת הדבר, אהבה עצמית, אני כבבואה של האחר – הכרות מנטאלית עם ההקשרים השונים שלהם ומה לאלוהים ולכל אלו? והשתתפות בעבודה פנימית של למידה כיצד לחיות עם האהבה כחלק מהחיים.

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

16:00 – 17:00 – פעילות טבע בהשראת אהבת החיים + הארות

מפגש עם הצומח והחי שבטבע תוך שימת דגש על יחסי קירבה, חיזור, מיניות. (התייחסות למונחים: גירוי, תשוקה, משיכה, שייכות.)

17:00 – 17:30 – הפסקת קפה/תה

17:30 – 19:00 – סדנא על הבטחה אישית בנושא של: מרגש של אהבה לאהבת החיים – אהבה כרגש, החיים כאהבה – טליה בירקאן

19:00 – 20:00 – ארוחת ערב

– 22:00 – מופע אמנות בהשראה של אהבה כרגש, אהבה כדרך חיים + הדהוד אישי – טליה בירקאן והאמן (התייחסות למונחים: אהבה כרגש, אהבה כ’מקום’, אהבת הדבר, אהבה עצמית, אני כבבואה של האחר.)

יום שני

07:00 – 08:00 – שחרית בטבע – מפגש יוגה בהשראת המונחים רגש של אהבה לאדם, ואהבת החיים – אורה רחמן (בתרגול התייחסות למונחים: אהבה כרגש, אהבה כ’מקום’, אהבת הדבר, אהבה עצמית, משיכה, תשוקה.)

08:30 – 09:30 – ארוחת בוקר

10:00 – 11:30 – הרצאה בשילוב קטעים מהספר “לגעת בשמים” בזיקה לרגש של אהבה לאהבת החיים – אהבה כרגש, החיים כאהבה + פעילות עם הקלפים “סימפוניה של אור – לגילוי האמת והטוב הפנימי והתנסות אישית – טליה בירקאן

11:30 – 12:00 – הפסקה

12:00 – 13:00 – יומן אישי (רפלקציה) וביטוי אמנותי – סקירה של הריטריט השלם תוך התייחסות לנושא: מרגש של אהבה לאהבת החיים – אהבה כרגש, החיים כאהבה – ובעקבותיו רפלקציה אישית וביטוי אמנותי.

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

15:00 – 16:00 – השראה לצמיחה – יציאה לדרך: תובנות אישיות והכוונות – טליה בירקאן

 

ריטריט מספר 3

יעוד ושליחות אישית

למצוא משמעות ב’אני’

יום ראשון

12:00 – הגעה למלון וקבלת חדרים

13:00 – 13:30 – מבוא למסע סביב נושא הריטריט – טליה בירקאן 

מטרת הריטריט: פרישה מחיי היומיום לשם השבחה אישית. לאפשר לעצמי לעבור תהליך של ריפוי דרך העמקה והעצמה, בשילוב של מנוחה ורגיעה ביחד עם מציאת משמעות.

מטרת הריטריט “יעוד ושליחות אישית – למצוא משמעות באני”: מפגש עם המושגים שימוש עתידי של עצמי, הגשמה, תפקיד חיים, משמעות פנימית. הכרות רעיונית עם ההקשרים שלהם בתרבויות שונות והשתתפות בעבודה פנימית למציאת רמזים ליעוד האישי. 

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

16:00 – 17:00 – פעילות טבע בהשראת המימד של גורל בטבע.

מפגש עם הצומח והחי שבטבע תוך שימת דגש על תפקידים, הגשמה ועוד

17:00 – 17:30 – הפסקת קפה/תה

17:30 – 19:00 – סדנא על הבטחה אישית של נושא הריטריט – טליה בירקאן

19:00 – 20:00 – ארוחת ערב

20:30 – 22:00 – מופע אמנות להשראה של שליחות ומשמעות אישית  + הדהוד אישי – טליה בירקאן והאמן

יום שני

07:00 – 08:00 – שחרית בטבע – מפגש יוגה על שליחות ומשמעות אישית – אורה רחמן

08:30 – 09:30 – ארוחת בוקר

10:00 – 11:30 – הרצאה בשילוב הספר “לגעת בשמים” בזיקה לנושא הריטריט + פעילות עם קלפים (התנסות אישית) – טליה בירקאן

11:30 – 12:00 – הפסקה

12:00 – 13:00 – יומן אישי וביטוי אמנותי – רפלקציה אישית מתוך ראיית הריטריט השלם

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

15:00 – 16:00 – השראה לצמיחה – יציאה לדרך: תובנות אישיות וטיפים – טליה בירקאן

 

ריטריט מספר 4

קשר ותקשורת במשפחה

 חממה ליחסים מטיבים

יום ראשון

12:00 – הגעה למלון וקבלת חדרים

13:00 – 13:30 – מבוא למסע סביב נושא הריטריט – טליה בירקאן 

מטרת הריטריט: פרישה מחיי היומיום לשם השבחה אישית. לאפשר לעצמי לעבור תהליך של ריפוי דרך העמקה והעצמה, בשילוב של מנוחה ורגיעה ביחד עם מציאת משמעות.

מטרת הריטריט “קשר ותקשורת במשפחה – בית גידול ליחסים מטיבים”: מפגש עם המושגים משפחה, תפקידים, יחסי כוח, קשר בין אחים, הכרות מנטאלית עם ההקשרים שלהם והשתתפות בעבודה פנימית של למידה כיצד לחיות עם בני המשפחה באופנים מטיבים. 

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

16:00 – 17:00 – פעילות טבע בהשראת קשרים ומשפחות + הארות

מפגש עם הצומח והחי שבטבע תוך שימת דגש על “קשר ותקשורת. התייחסות למונחים: תפקידים, יחסי כוח, קשר בין דומים.

17:00 – 17:30 – הפסקת קפה/תה

17:30 – 19:00 – סדנא על הבטחה אישית בנושא של: המשפחה שלי – בית גידול ליחסים מטיבים – טליה בירקאן

19:00 – 20:00 – ארוחת ערב

20:30 – 22:00 – מופע אמנות בהשראה של חשיפת המתחים במשפחה ויצירת קשרי משפחה מטיבים + הדהוד אישי – טליה בירקאן והאמן (התייחסות למונחים: תקשורת, תפקידים במשפחה, מאבקי כוח, יחסים בין אחים).

יום שני

07:00 – 08:00 – שחרית בטבע – מפגש יוגה בהשראת המונחים של תקשורת של נפרדות ותקשורת מאחדת – אורה רחמן (בתרגול התייחסות למונחים: קשר משפחתי, אי מובחנות שיוצרת מתח, חיבור, התקרבות, מאבקי כוח בין אחים).

08:30 – 09:30 – ארוחת בוקר

10:00 – 11:30 – הרצאה בשילוב קטעים מהספר “לגעת בשמים” בזיקה למעגל החיים – התמסרות, פרידה, מוות + פעילות עם הקלפים “סימפוניה של אור – לגילוי האמת והטוב הפנימי והתנסות אישית – טליה בירקאן

11:30 – 12:00 – הפסקה

12:00 – 13:00 – יומן אישי (רפלקציה) וביטוי אמנותי – סקירה של הריטריט השלם תוך התייחסות לנושא: קשר ותקשורת במשפחה – בית גידול ליחסים מטיבים ובעקבותיו רפלקציה אישית וביטוי אמנותי.

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

15:00 – 16:00 – השראה לצמיחה – יציאה לדרך: תובנות אישיות והכוונות – טליה בירקאן

 

ריטריט מספר 5

הילד שבי – ההורה שאני

בין אהבה לגבולות

להיות הורים טובין מאוד

יום ראשון

12:00 – הגעה למלון וקבלת חדרים

13:00 – 13:30 – מבוא למסע סביב נושא הריטריט – טליה בירקאן 

מטרת הריטריט: פרישה מחיי היומיום לשם השבחה אישית. לאפשר לעצמי לעבור תהליך של ריפוי דרך העמקה והעצמה, בשילוב של מנוחה ורגיעה ביחד עם מציאת משמעות.

מטרת הריטריט “להיות הורים טובין מאוד” – הילד שבי ההורה שאני בין אהבה לגבולות – הכרות רעיונית עם המושגים הללו והשתתפות בעבודה פנימית של למידה כיצד להיות הורים של איזון בין אהבה וגבולות, בין הילד שהייתי לבין המבוגר שאני היום.

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

16:00 – 17:00 – פעילות טבע בהשראת הורים וצאצאים + הארות

מפגש עם הצומח והחי שבטבע תוך שימת דגש על משפחות, יחסים הורים וצאצאים.

17:00 – 17:30 – הפסקת קפה/תה

17:30 – 19:00 – סדנא על הבטחה אישית של נושא הריטריט – טליה בירקאן

19:00 – 20:00 – ארוחת ערב

20:30 – 22:00 – מופע אמנות להשראה של “הילד שבי, ההורה שאני”  + הדהוד אישי – טליה בירקאן והאמן

יום שני

07:00 – 08:00 – שחרית בטבע – מפגש יוגה של אני כילד, אני כהורה ומה שביניהם – אורה רחמן

08:30 – 09:30 – ארוחת בוקר

10:00 – 11:30 – הרצאה בשילוב קטעים מהספר “לגעת בשמים” בזיקה לנושא “להיות הורים טובין מאוד” – מהילד שבי לאהבת הלב וגבולות + פעילות עם קלפים (התנסות אישית) – טליה בירקאן

11:30 – 12:00 – הפסקה

12:00 – 13:00 – יומן אישי וביטוי אמנותי – רפלקציה אישית מתוך ראיית הריטריט השלם

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

15:00 – 16:00 – השראה לצמיחה – יציאה לדרך: תובנות אישיות וטיפים – טליה בירקאן

 

ריטריט מספר 6

מעגל החיים

התמסרות, פרידה, מוות

יום ראשון

12:00 – הגעה למלון וקבלת חדרים

13:00 – 13:30 – מבוא למסע סביב נושא הריטריט – טליה בירקאן 

מטרת הריטריט: פרישה מחיי היומיום לשם השבחה אישית. לאפשר לעצמי לעבור תהליך של ריפוי דרך העמקה והעצמה, בשילוב של מנוחה ורגיעה ביחד עם מציאת משמעות.

מטרת הריטריט “מעגל החיים – התמסרות, פרידה, מוות”: מפגש עם המושגים “מעגל החיים”, התמסרות, פרידה, מוות. הכרות מנטאלית עם ההקשרים שלהם בתרבויות שונות והשתתפות בעבודה פנימית של למידה כיצד לחיות עם פרידה ומוות כחלק מהחיים.

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

16:00 – 17:00 – פעילות טבע בהשראת מעגל החיים + הארות

מפגש עם הצומח והחי שבטבע תוך שימת דגש על מחזור החיים הביולוגי – תקופת היצירה של אורגניזם דרך רבייה מינית או א-מינית. התייחסות למונחים: התחלה וסיום, כיליון/כליה, אבדון, פרידה, מוות.

17:00 – 17:30 – הפסקת קפה/תה

17:30 – 19:00 – סדנא על הבטחה אישית בנושא של: מעגל החיים – התמסרות, פרידה, מוות – טליה בירקאן

19:00 – 20:00 – ארוחת ערב

20:30 – 22:00 – מופע אמנות בהשראה של יצירת אינטימיות ופרידה + הדהוד אישי – טליה בירקאן והאמן (התייחסות למונחים: מעגל החיים, התמסרות, התחלה וסיום, כיליון/כליה, אבדון, מוות).

יום שני

07:00 – 08:00 – שחרית בטבע – מפגש יוגה בהשראת המונחים של התמסרות, יצירת אינטימיות ופרידה – אורה רחמן (בתרגול התייחסות למונחים: מעגל החיים, התחלה וסיום, כיליון/כליה, אבדון, מוות).

08:30 – 09:30 – ארוחת בוקר

10:00 – 11:30 – הרצאה בשילוב קטעים מהספר “לגעת בשמים” בזיקה למעגל החיים – התמסרות, פרידה, מוות + פעילות עם הקלפים   “סימפוניה של אור – לגילוי האמת והטוב הפנימי” והתנסות אישית – טליה בירקאן

11:30 – 12:00 – הפסקה

12:00 – 13:00 – יומן אישי (רפלקציה) וביטוי אמנותי – סקירה של הריטריט השלם תוך התייחסות לנושא: מעגל החיים – התמסרות, פרידה, מוות ובעקבותיו רפלקציה אישית וביטוי אמנותי.

13:30 – 14:30 – ארוחת צהרים

15:00 – 16:00 – השראה לצמיחה – יציאה לדרך: תובנות אישיות והכוונות – טליה בירקאן

 

 

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy